Jakich budynków dotyczy a jakich nie dotyczy obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki eneregetycznej?

Od 1 stycznia 2009 roku świadectwa energetyczne są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytku oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a takze w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do następujących budynków:

 • podlegajacych ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używanych jako miejsca kultu i do działalnosci religijnej,
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuzszym niz 2 lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh (m2xrok), mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłuzej niz 4 miesiące w roku, 
 • wolnostojacych o powierzchni uzytkowej poniżej 50m2.

Podstawy prawne wprowadzenia świadectw energetycznych

W systuacji wysokiej energochłonności budynków mieszkaniowych i usługowych, oodpowiedzialnych za ponad 40% końcowego zużycia energii i towarzyszącej mu emisji gazów cieplarnianych, na mocy realizacji artykułu 6 i 174 Traktatu WE Parlament Europejski uchwalił dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Najważniejszymi ustaleniami omawianej dyrektywy było wprowadenie systemu oceny jakości energetycznej obiektów budowlanych i ich systemów technicznych. Założeniem dyrektywy było (w dłuższej perspektywie) obniżenie zużycia energii, czyli zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

 

Podstawowe akty prawne regulujące kwestie świadectw charakterystyki energetycznej budynku w Polsce:

1. Nowelizacja Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

2. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczególowego zakresu i firmy projektu budowlanego.

4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania charakterystyki energetycznej budynku. lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiacej samodzielną część techniczno-użytkową.

5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub samodzielnej części budynku stanowiącej samodzielną całosć techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. 

Co to jest świadectwo energetyczne i co ono zawiera?

Świadectwo charakterystyki energetycznej zwane również certyfikatem energetycznym czy też świadectwem energetycznym w bardzo dużym uproszczeniu jest dokumentem określajacym energochłonność budynku.

Ilościową miarę energochłonności można zdefiniować jako stosunek ilości energii zużytej do zaspokojenia danego celu użytkowego do jednostki odniesienia (w przypadku charakterystyki energetycznej budynku jest to jeden metr kwadratowy powierzchni o regulowanej temperaturze, ogrzewanej lub chłodzonej).

Świadectwo energetyczne inaczej mówiąc jest to zbiór danych i wskaźników określjacych obliczeniowe zapotrzebowanie na energie niezbędna do ogrzania, wentylacji, chłodzenia badx klimatyzacji pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku obiektów użyteczności publicznej, także do oswietlenia elektrycznego wnętrz, przy uwzględnianiu lokalnych warunków klimatycznych.

Świadectwo energetyczne zawiera:

 • Podstawowe dane techniczne budynku ocenianego,
 • Zdjęcie budynku,
 • Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną - wynik w postaci strzałki górnej na pasku określający zapotrzebowanie na energie pierwotną,
 • Dane osoby wystawiającej świadectwo energetyczne z pieczątka i podpisem,
 • Charakterystykę techniczno-użytkową budynku,
 • Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie,
 • Podział zapotrzebowania energii,
 • Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową,
 • Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotna,
 • Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię,
 • Uwagi w zakresie mozliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową,
 • Objaśnienia,
 • Informacje dodatkowe.

Reasumując świadectwo charakterystyki energetycznej budynku określa wielkość energii wyrażonej w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia potrzeb zwiazanych z użytkowaniem budynku.