Jakich budynków dotyczy a jakich nie dotyczy obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki eneregetycznej?

Od 1 stycznia 2009 roku świadectwa energetyczne są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytku oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a takze w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do następujących budynków:

  • podlegajacych ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • używanych jako miejsca kultu i do działalnosci religijnej,
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuzszym niz 2 lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh (m2xrok), mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłuzej niz 4 miesiące w roku, 
  • wolnostojacych o powierzchni uzytkowej poniżej 50m2.
Bookmark the permalink.

Comments are closed