Pomiary ochronne

Pomiary okresowe elektryczne

Czasookresy badań i pomiarów. Zgodnie z zasadniczym aktem regulującym prawo budowlane czyli ustawą z 7.7.1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) obowiązujacą od 01.01.1995 r. art. 62 ust 2 – obiekty powinny być w czasie ich uzytkowania poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat.

Jest to jednak najdłuższy okres pomiędzy badaniami a skrócenie jego uzależnione jest od warunków  środowiskowych.

Częstość wykonywania pomiarów ochronnych należy ustalać również w oparciu o wymagania:
  • Ustawy Prawo Energetyczne,
  • wymagania przepisów o ochronie przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,
  • zasady wiedzy technicznej.
Norma PN-IEC 60364-6-61 wymaga, aby okresowe sprawdzania i próby instalacji elektrycznych były wykonywane w ciągu najkrótszego okresu po sprawdzeniu odbiorczym, który wynika z charakteru instalacji, eksploatacji i warunków środowiskowych w jakich eksploatowane są urządzenia.
Wykonujemy:
  • Pomiary rezystancji izolacji,
  • Pomiary impedancji pętli zwarcia,
  • Pomiary ochrony przeciwporazeniowej, skuteczności zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego,
  • Pomiary wyłącznika głównego.

Comments are closed